Follow by Email

Tuesday, 1 May 2012

Mazhab Maliki

MAZHAB MALIKI

Mazhab Maliki adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masasesudah beliau meninggal dunia. Nama lengkap dari pendiri mazhab ini ialah Malik bin Anas bin Abu Amir. Lahir pada tahun 93 M-712 M di Madinah. Selanjutnya dalam kalangan umat Islam beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik. Imam Malik terkenal dengan imam dalam bidang hadis Rasulullah SAW.

Imam Malik belajar pada ulama-ulama Madinah. Yang menjadi guru pertamanya ialah Abdur Rahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar kepada Nafi’ Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az Zuhri. Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fiqh ialah Rabi’ah bin Abdur Rahman. Imam Malik adalah imam negeri Hijaz, bahkan tokohnya semua bidang fiqh dan hadits.

Dasar-dasar Mazhab Maliki

Dasar-dasar mazhab Maliki diperinci dan diperjelas sampai tujuh belas pokok yaitu :
 1. Nashul Kitab
 2. Dzaahirul Kitab
 3. Dalilul Kitab
 4. Mafhum muwafaqah
 5. Tanbihul Kitab, terhadap illat
 6. Nash-nash Sunnah
 7. Dzahirus Sunnah
 8. Dalilus Sunnah
 9. Mafhum Sunnah
 10. Tanbihus Sunnah
 11. Ijma’
 12. Qiyas
 13. Amalu Ahlil Madinah
 14. Qaul Shahabi
 15. Istihsan
 16. Muraa’atul Khilaaf
 17. Saddud Dzaraa’i.
Sahabat-sahabat Imam Maliki dan Pengembangan Mazhabnya

Di antara ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Medinah dan belajar pada Imam Malik ialah :
 1. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim.
 2. Abu Abdillah Abdur Rahman bin Qasim al Utaqy.
 3. Asyhab bin Abdul Aziz al Qaisi.
 4. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam.
 5. Asbagh bin Farj al Umawi.
 6. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam.
 7. Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al Iskandari.
Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika dan Andalus ialah :
 1. Abu Abdillah Ziyad bin Abdur Rahman al Qurthubi.
 2. Isa bin Dinar al Andalusi.
 3. Yahya bin Yahya bin Katsir Al Laitsi.
 4. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As Sulami.
 5. Abdul Hasan Ali bin Ziyad At Tunisi.
 6. Asad bin Furat.
 7. Abdus Salam bin Said At Tanukhi.
Sedang Fuqaha-fuqaha Malikiyah yang terkenal sesudah generasi tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 1. Abdul Walid al Baji
 2. Abdul Hasan Al Lakhami
 3. Ibnu Rusyd Al Kabir
 4. Ibnu Rusyd Al Hafiz
 5. Ibnu ‘Arabi
 6. Ibnul Qasim bin Jizzi
Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Maliki

Awal mulanya tersebar di daerah Medinah, kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain, dan Kuwait.


DAFTAR PUSTAKA :Tags : Pengertian mazhab, mazhab Maliki, dasar-dasar mazhab maliki, sahabat imam Maliki, daerah penyebaran mazhab Maliki


1 comment:

Komentar anda sangat penting bagi kami, silahkan berkomentar sesuai dengan isi judul postingan. Komentar yang berbau sara atau pornografi akan kami hapus. Buatlah diri anda senyaman mungkin di blog kami. Terimakasih..!